§1 DEFINICJE
 1. Katalog - strona internetowa www.mitronik.com zawierająca wypis z oferty handlowej wraz z opisami oraz możliwością składania zamówień dla określonej grupy klientów.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z internetowych zasobów katalogu.
 3. Rejestracja - proces utworzenia konta użytkownika wraz z określeniem poufnych parametrów dostępu.
 4. Konto Użytkownika - panel umożliwiający zarządzanie istotnymi opcjami dotyczącymi realizacji usług katalogowych.
 5. Usługi Katalogowe - funkcjonalności katalogu umożliwiające składanie zamówień oraz wgląd w status ich realizacji oraz inne konieczne dane.
 6. Klient/konsument -  użytkownik dokonujący zakupu w sklepie internetowym Mitronik.com.
 7. Poziom cen - Wysokość cen uwzględniająca wartość rabatu przydzieloną danej grupie klientów.
 8. Towar (produkt) - pozycja znajdująca się w katalogu.
 9. Sprzedawca, Właściciel (Administrator) - MITRONIK Krzysztof Różański, 60-764 Poznań ul. Siemiradzkiego 11,  NIP: 778-106-42-04 REGON: 631229406


§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Katalogu, a w szczególności zasady składania zamówień na zawarte pozycje oraz inne działania związane z korzystaniem z jego treści.
 2. Do korzystania z Katalogu w podstawowym jego zakresie, konieczne jest wykorzystywanie przeglądarek internetowych w pełni wspierających bieżące standardy w tym technologię "cookies".
 3. Do składania zamówień i prowadzenia korespondencji, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Katalogu zgodnie z przydzielonym dostępem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Katalogu. Zabroniona jest ingerencja w jego elementy techniczne oraz treść.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Katalogu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub inne anomalie spowodowane niekompatybilnością infrastruktury lub oprogramowania po stronie Użytkownika.
 7. Przeglądanie zawartości Katalogu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu do systemu a w wypadku braku takiej możliwości po założeniu konta. Zapytania dotyczące treści katalogu należy składać drogą elektroniczną przy użyciu dostępnego formularza kontaktowego lub telefonicznie.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Katalog nie stanowi narzędzia do stałego utrwalania i przechowywania treści. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone treści będą stale dostępne i nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie lub utratę.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Katalogu mogą być zgłaszane obsłudze technicznej przy pomocy formularza kontaktowego.
§3 REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Dostęp do treści katalogu na warunkach ogólnych nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.
 2. Proces rejestracji polega na wprowadzeniu do systemu wymaganych danych poprzez odpowiednie formularze. Użytkownik tym samym zobowiązuje się zachować poufność i ochronę w zakresie posiadanych danych umożliwiających dostęp do panelu Konta Użytkownika. W wypadku uzasadnionego podejrzenia dostępu osób trzecich Administrator zawiesi dostęp do czasu wyjaśnienia.
§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Rozpoczęcie procesu formowania zamówienia odbywa się po dodaniu pierwszego przedmiotu i nie wymaga logowania.
 2. Podczas całego procesu Użytkownik jest na bieżąco informowany o ilości zamawianych pozycji oraz ich wartości zgodnie z przydzielonym poziomem cen.
 3. Finalizacja zamówienia następuje w momencie skompletowania wszystkich koniecznych danych, ich weryfikacji oraz akceptacji warunków zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zawarciem umowy handlowej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
§5 POZIOMY CENOWE
 1. Niezalogowani Użytkownicy oraz wszyscy posiadający aktywne konto, którzy nie poddali się weryfikacji i uzyskaniu statusu Klienta, są przydzieleni do grupy o statusie nie uwzględniającym poziomów rabatowych.
 2. Zweryfikowani użytkownicy uzyskują status Klienta i przysługujący poziom cen uwzględniający odpowiedni rabat.
§6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI
 1. Realizacja następuje automatycznie, kiedy złożone zamówienie wpływa od zweryfikowanego użytkownika, który posiada status Klienta.
 2. Zamówienia od nowych użytkowników mogą być weryfikowane drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Informacja o każdorazowej zmianie statusu realizacji zamówienia jest dostarczana drogą elektroniczną.
 4. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, dział handlowy kontaktuje się z klientem w celu ustalenia zakresu realizacji.
 5. Klient określa wybraną metodę płatności podczas składania zamówienia.
 6. W wypadku płatności drogą elektroniczną, zamówienie jest podstawą do dokonania zapłaty.
 7. Klient otrzymuje fakturę lub paragon za zamówiony towar razem z dostarczanym towarem.
 8. Dostawa odbywa się zgodnie z opcją dostawy określoną w danym zamówieniu.
 9. Sposoby płatności:
 • a) płatność gotówką/kartą płatniczą- w stacjonarnym punkcie sprzedaży.
 • b) gotówkowa- płatność za pobraniem (bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera)
 • c) bezgotówkowa: przelewy błyskawiczne (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu) lub płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy.
§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14)  dni po dokonaniu płatności. Klient ma możliwość powiadomienia Sprzedawcy o zamiarze zwrotu towaru poprzez panel klienta lub adres mailowy :mitronik@mitronik.com
 2. Procedura zwrotu określona jest indywidualnie w treści umowy akceptowanej podczas składania zamówienia. Zwrotowi podlegają towary tylko i wyłącznie nieużywane w nienaruszonym stanie.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sprzedawcy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykł sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • 5.1 O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 5.2 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • 5.3 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności.
 • 5.4 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia,higienicznych i innych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

          6.Zwrotowi nie podlegają zużywające się towary o cechach materiałów eksploatacyjnych:
             baterie i akumulatory

 • chemia
 • kable
 • złącza
 • zdekompletowane elementy oświetleniowe LED     

 •                                                   §8 REKLAMACJE 

8.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

8.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Mitronik  z dopiskiem mitronik.com  ul. Siemiradzkiego 11,  60-764 Poznań,

8.1.3.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres mitronik@mitronik.com W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży, zdjęcie wadliwego towaru etc.

8.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

8.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

8.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

  8.1.3.4  Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje wymianą przez sprzedawcę reklamowanego towaru na nowy. 

                                                             § 9 Dane osobowe

9.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (MITRONIK Sp. z o.o. z ul. Siemiradzkiego 11, 60-764 Poznań) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

9.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

9.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

a) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

b) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

c) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

d) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

9.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

9.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

9.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

9.11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mitronik@mitronik.com bądź listownie na adres: Mitronik Sp. z o.o. z dopiskiem mitronik.com ul. Siemiradzkiego 11, 60-764 Poznań.

§10 NEWSLETTER
 1. Odwiedzający jak i zarejestrowany Użytkownik może zapisać się do biuletynu i tym przyjmować korespondencję handlową na swoją skrzynkę e-mail.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji korzystając z opcji dostępnych w panelu klienta.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść zamieszczona na stronach Katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Katalog korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Blokada plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie katalogu po stronie Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści dokumentu Warunków Użytkowania Strony z koniecznych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.
Produkt dodany do porównania

Informujemy, iż nasz katalog wykorzystuje technologię plików cookies.
Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych innych informacji niż te, które potrzebne są do poprawnego funkcjonowania strony i są zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”).